Автоканал г. Томск

Управление медиафайлами

Пространства имён

Выберите пространство имён

Выбор медиафайла

Файлы в undefined

Файл

Дата:
2014/02/25 02:27
Имя файла:
2014-02-25_02.27.22.jpg
Подпись:
ASCIIø;|¥ 4xV4xV4xV4`Z èÀ ÿÿ^Å„ýýCALZKFI07Cur.ZKFJ03CML018001001509FD120109010B010D010D01240967ï) që&TUNAÐ¥¸ºº7 íÉ¥šfQÿÿõéÑÿÿLâÿÿ¶ Pÿÿ­¢FLFLSVN# g ®Ð¥¸½ºº½ t Q ïÿ<`6º«nS 8JKJK äú¦ês Â B…¥¸º!õÉ7 íÉ¥šfQÿÿõéÑÿÿLâÿÿ¶ Pÿÿ­¢JKJK‘‘‘"""!"!"‘‘’™ ’™ ’™ ‘Q3af‘!"!"!"!"!"’™ ’™ ‘‘’™ ’™ ’™ Q3af‘‘‘!"!"!"!"‘‘!"‘’™ ’™ ’™ afaf‘‘‘!"!"!"!"1"1"1"‘’™ ’™ ’™ afaf’™ ‘‘!"!"1"!"1"1"1"‘’™ ’™ ’™ ’™ af’™ ‘!"!"!"!"!"1"1"1"1"’™ ’™ ’™ ’™ af’™ ’™ ‘!"1"1"1"1"1"1"1"’™ ’™ ’™ ’™ af’™ ’™ ’™ ‘1"1"1"1"1"1"1"’™ ‘‘‘‘’™ ’™ ‘‘1"1"1"1"!"1"1"`™ p™ ‘‘‘’™ ’™ ’™ ‘1"1"1"1"!"1"!"A"p™ ‘‘‘’™ ’™ ’™ ‘1"1"1"!"!"!"Pp™ p™ ‘‘’™ ’™ ’™ ‘1"1"1"!"!"Pp™ p™ p™ p™ ‘‘’™ ‘‘1"A"A"Q3‘‘‘`™ `™ ‘‘‘‘’™ ‘‘Q3Q3Q3Q3‘‘’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ‘’™ ’™ ‘Q3Q3Q3Q3A"’™ ‘’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ Q3Q3Q3Q3‘’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ ’™ JKJK§—½é,"¿ËŸØÿÿ£³«‡i!áÿÙÉ[!áÿ¾É[!áÿ¾É[!áÿ¾ÉýAFAFBnB-bãbo‚,‚#b¢=4¢Eç©Å£æâ VâvÑþlÇþ¡#!#!c66‰¨~g4ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZAFAFrZKAFAFäÞ°ô€  X ¤xR¼)Þ)Þss\&ºÆ³6n¯¯±³µ·ÎŠFߛWðÞ¼š|7#46oê @Ÿý½ý
Формат:
JPEG
Размер:
64KB
Ширина:
640
Высота:
480
Модель камеры:
SAMSUNG GT-N7100
Ссылки для:
Ничего не найдено.

Настройтесь!

Частота 27.275 МГц (27й канал), модуляция FM, центральная сетка (D).

Репитер принимает сообщения длительностью от 3 сек, а затем повторяет их на весь город.

Если не указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: CC Attribution-Noncommercial 4.0 International

Яндекс.Метрика